АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

В настоящия раздел и съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, публикуваме годишните си финансови отчети, приети от общото събрание на съдружниците, както следва: