АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

 

ПОЛЕЗНО:

Може да се информирате за Вашите права във връзка с личните данни на:
https://www.cpdp.bg
   

Общ регламент относно защитата на данните

https://eur-lex.europa.eu

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В зависимост от възложената му работа и характера на изпълняваната от него дейност, Адвокатско дружество „Фотева, Танев, Минчев“ може да се явява както администратор, така и обработващ лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу само ОРЗД или Регламента.

В изпълнение изискванията на ОРЗД, с настоящото Ви информираме за следното:

 1. 1. Идентифициране на дружеството: Адвокатско дружество „Фотева, Танев, Минчев“ (Дружеството), седалище и адрес на дружеството:  гр.Бургас, ул. „Македония” №61-63, офис 1, рег. по ф.д.№ 1344/2006 по описа на БОС, БУЛСТАТ 147034619, ДДС№BG147034619, представлявано от управителя адв. Венелина Фотева; електронен адрес за кореспонденция във връзка със защита на данните: info@ftm-lawfirm.com;
 1. 2. Категориите лични данни, които събираме са: имена, дата и място на раждане, гражданство, семейно положение, ЕГН или друг идентификационен номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документи за самоличност като номер, дата на издаване, издаващ орган и др.;
 2. 3. Цели на обработването им:
  1. 3.1. По принцип обработваме лични данни с цел изготвянето на всякакви правни документи, които клиентите ни възлагат да подготвим: искови молби, отговори на искови молби, жалби, отговори на жалби, нотариални актове, договори, пълномощни, заявления, декларации и въобще всякакви други документи, необходими на клиентите ни за осъществяване на желаните от тях правни действия – сключване на сделки, водене на дела, вписване в регистри, претендиране на права; участие в законови процедури; изпълнение на нормативни или договорни задължения и др. Така например, за да подадем от Ваше име искова молба, ще следва да съберем и обработим както Вашите лични данни, така и тези на лицата, срещу които ще предявяваме иска; за да проверим дали имотът, който искате да купите не е ипотекиран, възбранен или въобще върху него няма вписана някаква тежест, която да накърни сериозно правата Ви, ще трябва да разполагаме с личните данни на неговите собственици; за да подадем заявление, за да Ви бъдат изплатени суми, ще трябва да посочим в него личните Ви данни и пр.;
  2. 3.2. Личните данни се обработват и с цел осигуряване на възможност за предприемане от страна на клиентите ни на действия при неизпълнение на договорни задължения от насрещната страна, предявяване на претенции, обжалване или оспорване, доказване изпълнението на възложената на Дружеството работа. В този смисъл, след изготвянето на един договор, ние ще съхраняваме екземпляр от него, съдържащ личните данни на страните, включително по причина, че при неизпълнение на договора, същите ще са необходими за претендиране на произтичащите от това права. Така също след приключването на една проверка за тежести на имот, ние ще пазим цялата свързана с нея и съдържаща лични данни документация, за да можем в случай на спор, да установим, какви са били резултатите от проверката.;
  3. 3.3. Следва да имате предвид, че обработваме събираните лични данни и с цел осигуряване спазването на законови задължения на Дружеството като поддържане на архив (чл.47 от Закона за адвокатурата), осигуряване ефективно прилагане на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари (Закона за мерките срещу изпирането на пари), обезпечаване на счетоводна отчетност и издаване на данъчни фактури (Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане) и прочее задължения, вменени на Дружеството от европейското и българско законодателство, които изискват или предпоставят събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, употреба или разкриване на лични данни;
  4. 3.4. Обработваме лични данни и в случаите на обявяване на свободна позиция за работа в Дружеството. Кандидатурите и събираните в хода на тази дейност лични данни се унищожават в срок от шест месеца от постъпване на избрания кандидат на работа, но във всички случаи не по-късно от една година от депозирането им от кандидата, освен в случаите, когато кандидат ни е дал изричното си съгласие за съхраняване за по-дълъг срок.
  5. 4. Правно основание за обработването: чл.6, параграф 1, букви б), в) и е). Моля да обърнете внимание, че с оглед посочените по-горе цели на обработването и указаното правно основание за осъществяването му, предоставянето на лични данни е задължително и в общия случай не ни е необходимо съгласието Ви за обработване на личните Ви данни (освен в случаите, когато изрично е указано обратното).
  6. 5. Категориите получатели на лични данни извън дружеството, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС – в зависимост от целите, за които са обработвани, личните данни могат да бъдат разкривани на различни съдилища (както на територията на страната, така и в рамките на Европейския съюз), държавни и общински органи, държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси, физически и юридически лица – съконтрахенти, насрещни страни, съсобственици и др. в зависимост от конкретно възложената работа;
  7. 6. Срока съхранение на данните: При определяне на срока, за който ще се съхраняват събираните лични данни, ще бъде взета предвид както разпоредбата на Закона за адвокатурата, изискваща адвокатът (адвокатското дружество) да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им (чл.47 ЗА, чието приложение в практиката на съда е прието, че не се ограничава само с дела в смисъла на съдебни такива, а касае най-общо въпроси, с които адвокатът е бил ангажиран), така и съответните разпоредби на приложимото българско законодателство, определящи преклузивните и давностни срокове за упражняване на различни права, произтичащи, свързани със или доказуеми със съдържащите лични данни документи, а така също и вменяващи нормативни задължения на дружеството за обработването им за определен период от време (от приключване на възложената работа). Във всички случаи съдържащите лични данни документи (в този смисъл и съответните лични данни) се съхраняват за срок, определен в зависимост от началния и краен момент на възникване, респ.на погасяване на едно право, доказването на което следва да бъде извършено със съдържащия лични данни документ (например в петгодишен срок от изтичане на всяка възможност за предявяване на претенция по един неизпълнен договор).;
  8. 7. Права на субектите на данните: По принцип Регламентът Ви дава право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните и урежда реда за упражняването на тези права. Следва да се има предвид обаче, че Регламентът предвижда някои ограничения, произтичащи от спецификата на адвокатската дейност, налагаща личните данни да останат поверителни при спазване на задължение за опазване на професионална тайна, което се урежда от правото на Съюза или право на държава членка, включително законово задължение за поверителност.;
  9. 8. Право на жалба: Във всички случаи, когато считате, че правата Ви по Регламента са нарушени, можете да подадете жалба до КЗЛД или до съда;
  10. 9.      Дружеството не прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

 

ВРЪЗКА С НАС:

Адв.друж. „Фотева, Танев, Минчев“


Бургас 8000, ул. „Македония“ 61-63, партер, офис 1

България


Тел.: +359 (0)56 811 875


и-мейл: info@ftm-lawfirm.com


Номер в Единния регистър на Адвокатските дружества: 2900000280

 


БУЛСТАТ: 147034619


ДДС№: BG147034619